Ave Maris Stella


Deze partituur is gemaakt met LaTeX(TexLive) en gregoriotex.

Plaats dit gabc-bestand in de 'engraver' via copy/past, druk op 'submit' en bekom de pdf, die de partituur bevat.

Kies hier voor de engraver-opties : Lyric font=11 en Papersize=a4.


name: Ave Maris Stella;

%%
(c4) A[<c>Gegroet,</c> ster der zee,](d)ve(hi) ma(g)ris(hi) stel(k)la,[/](jvIH'Gh.) (,5)
De[Voedende Moeder Gods,](h')i(h) Ma(de)ter(g) al(fe)ma,[/](d.) (;)
At[ altijd Maagd gebleven,](f)que(e') sem(g)per(h') Vir(h)go,[/](d!ew!fvEDC'_) (,5)
Fe[blijde poort des hemels.](e)lix(g') cæ(e)li(f') por(e)ta.[/](d.) (::) (Z)

2. Su[Ontvang deze groet](d)mens(hi) il(g)lud(hi) A(k)ve[/](jvIH'Gh.) (,5)
Ga[uit Gabriëls mond,](h')bri(h)é(de)lis(g) o(fe)re,[/](d.) (;)
Fun[bevestig ons in den vrede,](f)da(e') nos(g) in(h') pa(h)ce,[/](d!ew!fvEDC'_) (,5)
Mu[wil ons de ware Eva wezen.](e)tans(g') He(e)væ(f') no(e)men.[/](d.) (::) (z)

3. Sol[Verbreek onze boeien,](d)ve(hi) vin(g)cla(hi) re(k)is,[/](jvIH'Gh.) (,5)
Pro[breng licht bij de blinden,](h')fer(h) lu(de)men(g) cæ(fe)cis :[/](d.) (;)
Ma[verdrijf ons kwaad](f)la(e') no(g)stra(h') pel(h)le,[/](d!ew!fvEDC'_) (,5)
Bo[Eis geheel het goede.](e)na(g') cun(e)cta(f') po(e)sce.[/](d.) (::) (z)

4. Mon[Toon dat Gij Moeder zijt:](d)stra(hi) t<i>e</i>(g) es(g)se(hi) ma(k)trem :[/](jvIH'Gh.) (,5)
Su[Aanvaard de gebeden, ](h')mat(h) per(de) te(g) pre(fe)ces,[/](d.) (;)
Qui[gericht aan u, die voor ons ](f) pro(e') no(g)bis(h') na(h)tus,[/](d!ew!fvEDC'_) (,5)
Tu[uw Zoon gedragen hebt.](e)lit(g') es(e)se(f') tu(e)us.[/](d.) (::) (z)

5. Vir[Buitengewone Maagd,](d)go(hi) sin(g)gu(hi)lá(k)ris,[/](jvIH'Gh.) (,5)
In[allerzachtmoedigste,](h')ter(h) o(de)mnes(g) mi(fe)tis,[/](d.) (;)
Nos[van onze schulden bevrijd,](f) cul(e')pis(g) so(h')lú(h)tos,[/](d!ew!fvEDC'_) (,5)
Mi[ maak ons zachtmoedig en vroom.](e)tes(g') fac(e) et(f') ca(e)stos.[/](d.) (::) (z)

6. Vi[Geef ons een rein leven,](d)tam(hi) præ(g)sta(hi) pu(k)ram,[/](jvIH'Gh.) (,5)
I[wijs een veilige weg,](h')ter(h) pa(de)ra(g) tu(fe)tum :[/](d.) (;)
Ut[opdat wij Jezus ziende,](f) vi(e')dén(g)tes(h') Ie(h)sum,[/](d!ew!fvEDC'_) (,5)
Sem[ons eeuwig verblijden.](e)per(g') col(e)læ(f')té(e)mur.[/](d.) (::) (z)

7. Sit[Lof zij God de Vader,](d) laus(hi) De(g)o(hi) Pa(k)tri,[/](jvIH'Gh.) (,5)
Sum[roem zij Christus, hoogverheven en ](h')mo(h) Chri(de)sto(g) de(fe)cus,[/](d.) (;)
Spi[ de H.Geest.](f)rí(e')tu(g)i(h') San(h)cto,[/](d!ew!fvEDC'_) (,5)
Tri[Eén eer aan de drie.](e)bus(g') ho(e)nor(f') u(e)nus.[/](d.) (::) (z)

A[Amen.](ded)men.(cd..) (::) (Z)


NB. : Let op de plaatsing van de vertaling in het Nederlands.