Graduale Universi qui


SG 376 p83


name:Universi qui te exspéctant;
user-notes:T. adv - Dominica 1 - GT16 - vers GN 4;
annotation:Gr I;
commentary:Ps.24,3. \Vbar.4;
nabc-lines: 1;
%%
(f3) U( )(e|talsc6)ni(f|vi)vér(fh!ivHF|ciSppt2lsc2|gvEC.|ciSlsc2|

efef|trhjlscm4lst2)si(f.|vi)
(,) qui(fe|cllsc2) te(h|pe) ex(ij|pe)spéc(j|vi)tant,(j_i|clhhlst2|/j_i|clhh|/j_g|clhh|/hih.___|toShh) (;) non(i_|vi>lss1lst2lsi8) con(hg~|vi>lst2lsi6)fun(ef|pe>1lsi6)dén(hi|pe>1hilsal6)tur,(gh/ih|sf|/ivHG'|ci>) (f|ta)mi(fgf___|toS)ne.(f|vi-hh) (,_) (ef/hh|bv-ppt2|i.|vi|kxjkI'G|toS2hjsut1lsi8|h_i|pe-1|h/hf.|pr)

<sp>V/</sp>.(z0::c4)
Vi(dh|peS)as(h|vi) tu(hg|cllscm2)as,(gh|pe) (gf|cllst2)mi(gh|pq)ne,(h|vi-)
(f!gh!jv|vippt3|jh|cl-)(,)(/f!gh!jv|vippt3|jh|cl-|/jv/jvHG|bvsut2|/jk|peShjlss4|//jkJH|//toS2hksut1) (,)
(ixf!gh!jv|vippt3|jh|cl-|/j|vi-|jh|cl-|i|vi-|ggf|pr) (;)
no(hk|peShj)tas(kj|cl-hj) fac(jlKJ|cihlppt1lsc2|kj/jh|clhj!pihjlsc2lst3) (,)
mi(hf|cllsc2|/gh/jjh|tghjpp2|/jjvHG|tg1hjlsm2|h!iwji|ql!clppt1)hi:(jj|ds-hhlsx2|jvIH|ci-|jg|clS-|/gf|cl-)
(:) et(fg~|ta>) (g|vi-|/hjHG|pesu2|g|orlst2|gf|ta>)mi(g|vi)tas(g|vi)
tu(hv|vi-|fgf|toS2|/ef!gv|sa-hj|//f/fd|tghjlsc2|/ec|cl)as(c|ta)
(,) é(ff|bv-)do(gf|cllst2)ce(fhgh|tr) me.(hvhvGFEC|bvhjsut4lsi8|/d!ewfd|ql!clppt1) (::)

Neumen bespreking :

 

hf tot hm relatieve hoogte : hh hi hj hk hl

De -ne van 1ste Domine :

bv-ppt2 : bivirga met 2 streepjes vooraf

toS2hjsut2lsi8 : speciale torculus, gevolgd door 1 streepje (iusum pl 8 niet in ms van

SG 376 p83)

pe-1 : pes met episema pr : pressus Maj

De -ne van 2de Domùine :

vippt3 : virga met 3 streepjes vooraf

bvsut2 : bivirga gevolgd door 2 streepjes

fac :

cihlppt1lsc2 : climacus op rel hoogte hl

voorafgegaan door 1 streepje en celeriter op plaats 2

clhj!pihjlsc2lst3 : clivis en pressus minor op relatieve hoogte hj, celeriter en tenere

op plaats 2 en 3

mi :

tg en tg1 : trigonum voorafgegaan door 2 punten, relatieve hoogtes hj

 Partituur : na plaatsen van de gabc-file in de 'engraver'